Prisen på forsikring øker når årsavgiften innkreves med den?

Regjeringen skriver i Statsbudsjettet at forsikringsselskapene velter kostnadene over på kundene.

Fra 1. januar 2018 er årsavgiften erstattet av en trafikkforsikringsavgift, som forsikringsselskapene har fått ansvaret med å innkreve. Vi har sett nærmere på avgiftsomleggingen og hvilke konsekvenser det kan få for norske bileiere.

Omleggingen fra årsavgift til trafikksikkerhetsavgift med overføring av innkrevingen fra staten til private forsikringsselskaper, kom forholdsvis bardus på bransjen da finansministeren presenterte forslaget for tre år siden. Forsikringsbransjen fryktet i første omgang en betydelig kostnadsøkning. Justeringer underveis har medført forbedringer, men Bobil og Caravan Magasinet (BoCM) blir stående med følgende etter gjennomgang av saksdokumenter, intervjuer og bakgrunnssamtaler med folk i Skatteetaten, forsikringsbransjen og uavhengige jurister:

• Staten sparer rundt 50 millioner på å privatisere avgiftsinnkrevingen
• Forsikringsselskapene blir ansvarlige både for innkreving og innbetaling
• Staten gir ikke en krone til dette formålet – selskapene skal velte kostnader over på forsikringstakerne
• Eiere av motorkjøretøyer, for eksempel bobiler vinterstid, kan nå levere inn skiltene for en periode på inntil seks måneder, og dermed slippe årsavgift for perioden.

Statlige kostnadskutt
Fram til nå er det Særavgiftsenheten i Skattedirektoratet som har stått for innkrevingen av årsavgiftene. I siste instans har Statens Innkrevingssentral tatt for seg de siste unnasluntrerne før skiltene har blitt klippet. Rundt 127.000 har årlig fått purring, og 60.000 har gått til Statens Innkrevingssentral for inndriving av årsavgiftene. Etter det BoCM erfarer, beslaglegger denne innkrevingsprosedyren rundt 50 årsverk, til en totalkostnad på rundt 50 millioner med lønn, sosiale utgifter, pensjonsavtaler, kontorhold og datasystemer. Særavgiftsenheten skal, etter det BoCM erfarer, nedlegges.

Avgift på forsikringen
Den nye trafikkforsikringsavgiften er, ifølge Finansdepartementets redegjørelse av 7. februar 2016, en avgift som forsikringsselskapene skal betale til staten på den obligatoriske ansvarsforsikringen/trafikkforsikringer på kjøretøy. Forsikringsselskapene skal kreve inn avgiften sammen med forsikringspremien, og, hevder Finansdepartementet: «Avgiften vil ha samme struktur og nivå som dagens årsavgift.» Finansdepartementet sier også at prisen på forsikringen vil «i utgangspunktet øke med samme beløpet som bileierne sparer ved at årsavgiften fjernes.» Den nye ordningen skal også gi større fleksibilitet ved at avgiften beregnes fra dag til dag, og ikke på helårsbasis som i dag.

Veltes over på forsikringskundene
I Statsbudsjettet, Prop. 1 LS (2017-2018) kap. 10.1 side 166 står dette nærmere spesifisert:

Trafikkforsikringsavgiften foreslås bygd opp som en ordinær særavgift, der avgiftsplikten legges på forsikringsselskapene som i sin tur velter avgiften over på sine kunder gjennom premieinnbetalingene.

Selve formålet med omleggingen avklares noen avsnitt senere:

Omleggingen fra årsavgift til trafikkforsikringsavgift skal bidra til mer effektiv avgiftsoppkreving og innebærer reduserte kostnader for Skatteetaten. Forsikringsbransjen påføres kostnader knyttet til innføring og løpende håndtering av den nye avgiften, men omleggingen gir også bransjen en rentegevinst.

Hele kostnadene med innkrevingen av den nye trafikkforsikringsavgiften må bæres av forsikringsbransjen. Det slår Skattedirektoratets Rettsavdeling fast i skriftlige svar på spørsmål fra BoCM:

«Det er forsikringsselskapene som er avgiftspliktige for trafikkforsikringsavgiften, og det er de som er ansvarlige for innbetaling og rapportering av avgiften. Forsikringsselskapene vil inkludere avgiften i fakturaen som sendes ut for forsikringspremien.»

Nytt innkrevingssystem
Roger Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen/Finans Norge, sier til BoCM at de holder på med et helt nytt datasystem for innkreving. Dette vil innebære økt automatisering og rasjonalisering. Etter det BoCM har grunn til å tro, er et anslag på rundt 50 millioner «ikke så langt unna virkeligheten». Gjennom bedre innkrevingssystem og ved å gebyrlegge de som ikke betaler forsikringspremiene, håper Trafikkforsikringsforeningen å redusere betydelig de rundt 35 millioner som BoCM erfarer de i dag betaler for dekke skader som forårsaker av uforsikrede kjøretøyer. Eller som Stenseth slår fast: «Vi blir flere som blir med i det spleiselaget som en forsikringsordning i realiteten er».

Forsikringstakerne må svi?
Roger Stenseth bekrefter overfor BoCM at omleggingen fra årsavgift til trafikkforsikringsavgift vil innebære økte kostnader for forsikringsselskapene, på kort sikt. Forsikringsbransjen får ikke en krone fra staten for å overta oppgavene med innkrevingen. Selve avgiftene må selskapene forskuttere, men kan kreve fradrag i senere avgiftsinnbetalinger. Hvis manglende innbetalinger derimot ikke skyldes manglende betalingsevne, kan forsikringsselskapene derimot ikke føre kravet til fradrag, slår Skattedirektoratets Rettsavdeling fast overfor BoCM. Dette tapet, sammen med selve innkrevingskostnadene, vil i så fall havne i regningen til de øvrige forsikringstakerne. Roger Stenseth konstaterer følgende:
«Forsikringsselskapene har ingen andre steder å hente penger fra, enn hos sine forsikringskunder».

Tekst: Bjarne Eikefjord og Jørgen E. Snoen,
Bobil- og Caravanmagasinet (BoCM)

Artikkelen vil også bli trykket i BoCM nr 1-18
Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *