Statsbudsjettet: Mer til ny vei, vil holde tritt med vedlikeholdet

Regjeringen vil holde tritt med vedlikeholdet på riksveiene og bygge mer nytt. Foto: Knut Randem.

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 ble lagt fram kl 10 i dag. I en pressemelding lover samferdselsministeren mer ny vei og penger til vedlikehold av eksisterende veier.

Regjeringen forslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. Dette er en økning på 7,7 prosent fra fjorårets budsjett. Av dette er det foreslått om lag 5,3 milliarder kroner til Nye Veier AS, som er en økning på 2,2 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2017.

– Siden regjeringsskiftet har satsingen på vei økt med om lag 40 prosent. Denne historiske satsingen har ført med seg anleggsarbeid i hele landet. Det sikrer kortere reisetid mellom regioner, utvidet arbeidsmarked for pendlere og tryggere vei for alle som ferdes i trafikken, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I budsjettet for 2018 er det foreslått om lag tre milliarder kroner til vedlikehold av riksveier. I tillegg foreslås det 2,3 milliarder kroner til fornyingstiltak, hovedsakelig oppgradering av tunneler. Bevilgningsforslaget til vedlikehold sammen med midler til fornying, er av en slik størrelse at forfallet på veinettet blir redusert med om lag 1,3 milliarder kroner, mener samferdselsministeren. Fornying av tunneler er prioritert høyt. Etterslepet vil øke for noen veiobjekter, men departementet opplyser ikke hvilke dette er.

Regjeringen foreslår 2,8 milliarder kroner til tunnelsikring på riksvei, som er cirka 200 millioner kroner mer enn i 2017. Om lag 25 tunneler forventes utbedret i 2018, inkludert tunnelene Bamle og Kjørholt på E18 i Grenland som utbedres av Nye Veier AS.

Asfalterer 1 100 km og holder status quo
Vedlikehold av veidekker har vært prioritert de siste årene, og andelen veidekke med tilfredsstillende standard har økt og var ved utgangen av 2016 om lag 81 prosent, i følge departementets tall.
Det settes av 1 125 millioner kroner til vedlikehold av veidekker i 2018, som vil gi om lag 1 100 km med ny asfalt. Dette vil likevel ikke øke andelen veier med tilfredstillende standard utover dagens nivå.

Regjeringen foreslår å bevilge 8,3 milliarder kroner til store prosjekter i 2018. I tillegg til videreføring av pågående prosjekter, er det lagt til grunn statlige midler til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart på E16 Eggemoen-Jevnaker-Olum i Oppland/Buskerud og E6 Kapskarmo-Brattås-Lien i Nordland. Førstnevnte prosjekt er med forbehold om Stortingets tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Sistnevnte prosjekt er vedtatt delvis bompengefinansiert som en del av E6 Helgeland sør.

Det er også satt av midler til forberedende arbeider på flere veistrekninger. Det innebærer blant annet prosjektering og grunnerverv for E18 Lysaker-Strand-Ramstadsletta i Akershus og til forberedende arbeider på OPS-prosjektet rv 555 Sotrasambandet i Hordaland. Det foreslås videre midler til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart til rassikringsprosjektet E69 Skarvbergtunnelen i Finnmark.

Følgende prosjekter over 100 millioner kroner er ventet åpnet for trafikk i 2018:
Rv 110 Ørebekk-Simo i Østfold
Rv 36 Skyggestein-Skjelbredstrand i Telemark
Rv 36 Slåttekås-Årnes i Telemark
Rv 509 Sømmevågen-Sola skole i Rogaland
Rv 13 Deildo i Hordaland
E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta i Møre og Romsdal
E6 Jaktøya-Sentervegen i Sør-Trøndelag
E6 Hålogalandsbrua i Nordland
E6 Indre Nordnes-Skardalen i Troms
E6 Storsandnes-Langnesbukt i Finnmark

Til satsing på trafikksikkerhetstiltak foreslår regjeringen å bevilge 505,5 millioner kroner. Midlene benyttes til tiltak for å forhindre de alvorligste ulykkene som møteulykker og utforkjøringsulykker. Bygging av midtrekkverk er prioritert.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,3 milliarder kroner til fornying. Midlene vil i hovedsak benyttes til tiltak for å tilfredsstille kravene til tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er det i inntektsrammene til fylkeskommunenes frie inntekter lagt inn 1,35 milliarder kroner, begrunnet i behov for opprustning og fornying av fylkesveier. Dette er en videreføring av nivået i 2017. Videre er det tilsvarende satt av 294 millioner kroner til tunnelsikring over KMDs budsjett.

Over budsjettet til Samferdselsdepartementet forslår regjeringen 759 millioner kroner til skredsikring på fylkesveg.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *