Statsbudsjettet: Fornøyd vegdirektør

– Med dette budsjett blir det god framdrift på våre utbyggingsprosjekter og videre rehabiliteringen av veitunnelene, skriver konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud i en oppsummering av statsbudsjettet.

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud oppsummerer statsbudsjettet. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Det ligger store verdier i veinettet som vi må ta vare på og utvikle videre. Vi mener at det er viktigere å sette vedlikehold foran nye, store veiprosjekter, fremholder Grimsrud.

Tunnelinvesteringer
Regjeringen har i flere år satset mer midler på vedlikehold av veiene og spesielt på å øke sikkerheten i tunnelene. Med budsjettforslaget vil vedlikeholdsetterslepet samlet sett blir redusert med om lag 700 millioner kroner. Dette er i hovedsak knyttet til utbedringene av tunnelene på TEN-T-veinettet.

– Samtidig er det utfordringer ved at andre deler av veikapitalen slites ned, påpeker vegdirektøren.

Drift og vedlikehold
Budsjettforslaget legger opp til 3,9 milliarder kroner til driften og 2,5 milliarder til vedlikeholdet av riksveiene.

Budsjettforslaget gir 300 millioner til akutte tiltak på bruer og ferjekaier, 650 millioner til asfalt og veidekker, 300 millioner til dreneringsanlegg og 250 millioner til veiutstyr som rekkverk, skilt, rumlefelt og lys.

– God framdrift på veiprosjekter
I budsjettforslaget er det 13,2 milliarder kroner til investeringen på riksveinettet på Vegvesenets prosjekter. I tillegg kommer 2,85 milliarder i ekstern finansiering, som i all hovedsak er bompenger.

Det meste av bevilgningene går til gjennomføring av pågående prosjekter. I 2020 blir seks riksveiprosjekter med kostnad over 200 millioner kroner åpnet for trafikk:
E39 Eiganestunnelen
Rv. 13 Hundvågtunnelen på Ryfast
E18 Varoddbrua
E134 Damåsen – Saggrenda
E6 Vindåsliene – Korporalsbrua
E6 Tana bru

Det er i budsjettforslaget satt av midler til forberedende arbeider og mulig anleggsstart for tre store prosjekter:
E39 Myrmel – Lunde
Krabbefelt på E39 Ørskogfjellet
E6 Ballangen sentrum

I tillegg er det satt av midler for forberedende arbeider på:
E18 Retvet – Vinterbro
Rv. 4 Roa – Gran
E18 Lysaker – Ramstadsletta
E8 Sørbotn – Laukslett
OPS-prosjektene rv. 555 Sotrasambandet
E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt

600 millioner kr til trafikksikkerhet
Regjeringen foreslår 700 millioner kroner til bymiljøavtaker og byvekstavtaler, som i hovedsak skal gå til sykkelveinett og kollektivtrafikk i byer med avtale.

For de såkalte programområdene er det planlagt 2,5 milliarder, hvor 300 millioner er fra bompenger. Her ligger det også 600 millioner til trafikksikkerhetstiltak. Hovedfokus er tiltak mot møteulykker og utforkjøringsulykker.

Skredsikring
Til skredsikring av riksveiene er det foreslått 1,08 milliarder. Hovedprosjektene er oppstart av E16 Kvamskleiva, videreføring av rv. 13 Vik – Vangsnes, rv. 5 Kjøsnesfjorden og E69 Skarvbergtunnelen.

De samlede bevilgningene til veiformål – som inkluderer 5,6 milliarder til Nye Veier AS og 19,2 millioner til Vegtilsynet – er på 38 milliarder kroner. Det er en økning på tre prosent fra i fjor, skriver Statens vegvesen i sin oppsummering av statsbudsjettet.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *