Beholder krav om helseattest

Regjeringen lytter til fagmiljøene og beholder kravet om helseattest for bilførere over 80 år. Førerkortveilederen endres ved bruk av kognitive tester og kjørevurderinger.

Kravet om helseattest for førerkort i klasse B beholdes for eldre sjåfører.

Stortinget har bedt regjeringen om å avvikle obligatorisk helseattest for eldre bilførere. Den forrige samferdselsministeren ville ikke gjøre det. Nå vil heller ikke den nåværende samferdselsministeren fjerne kravet om helseattest.

Stortingets anmodningsvedtak om avvikling av obligatorisk helseattest for eldre bilførere er fulgt opp med oppdrag til Statens vegvesen og Helsedirektoratet. De ble bedt om å vurdere potensielle konsekvenser ved å fjerne kravet til helseattest, og mulige alternative kompenserende tiltak, skriver departementet i en pressemelding i dag.

Utredningene fra de to fagetatene viser at det er sannsynlig at vi får flere bilførere som kjører uten å oppfylle helsekravene, og at dette vil kunne gi flere drepte og hardt skadde, dersom kravet til helseattest oppheves, heter det videre.

Skjerper inn bruken av kognitive tester
For å presisere at kognitive tester (av blant annet hukommelse, orienteringsevne, språk og forståelse. red. anm.) bare skal benyttes ved mistanke om kognitiv svikt, ønsker regjeringen noen endringer i førerkortveilederen.

Samferdselsdepartementet vil også igangsette arbeid med å videreutvikle ordningen med kjørevurdering, blant annet for å gjøre det enklere for fastlegen å henvise eldre førerkortinnehavere til kjørevurdering hos Statens vegvesen. I tillegg vil det bli utredet bruk av kjøresimulator.

– Det er ikke slik at man nødvendigvis blir en dårligere sjåfør når man fyller 80 år. Men fordi dette er en aldersgruppe hvor mange etter hvert får en svekket helse og sykdommer som påvirker kjøreevnen, ønsker vi å opprettholde dagens ordning med helseattest fra fylte 80 år. Samtidig gjør vi noen justeringer ved blant annet å presisere at kognitive tester kun skal brukes ved mistanke om kognitiv svikt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Svært sterke faglige råd, hvor et samlet trafikksikkerhetsmiljø og tunge helseaktører advarer mot tiltaket, samt mangelen på alternative tiltak, tilsier at ordningen med krav om helseattest for eldre bilførere bør opprettholdes, sier Nygård.

Vedtaket gjelder alle de lette førerkortklassene og ikke C1 og C1E som ville vært aktuelt for en del bobilførere. For de tyngre førerkortklassene C1 og C1E er det fortsatt krav om helseattest årlig fra 70 år.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  2 comments for “Beholder krav om helseattest

  1. Jeg tror vi skal være fornøyde med at Regjeringen opprettholder kravet om helsattest for bilførere over 80 år.Statistisk sett er det større ulykkesfrevens i denne aldersgruppen, vektet mot kjørte km, enn i lavere aldersgrupper.Vi som er 70+ og som kjører bobil over 3500kg, har allerrede kravet om årlig helseattest, så jeg kan ikke se noen tungtveiende faglig grunn at dette ikke skal gjelde alle over 80 år.
    Greit nok at det skal lempes litt på kravet om kognitiv test , som kanskje noen har følt som stigmatiserende. I en gitt testsituasjon, kan noen og enhver få prestasjonsangst når vi skal telle baklengs fra 90 og trekke fra 7 hver gang, eller huske et firesiffret tall fra konsultasjonens begynnelse til slutt.Bortsett fra dette, må vi bare akseptere at som eldre må vi underkaste oss en årlig helsesjekk for å få vurdert vår evne til å kjøre bil.Dette er ikke innført for å plage oss, men for å trygge både oss selv og andre i trafikken.

  2. Som MC fører er jeg alltid ekstra oppmerksom på andre trafikanter. Det er ingen tvil om at flere eldre bilførere er for lite oppmerksomme på andre kjøretøy. Spesielt på landsbygda hvor de ofte ikke har annet alternativ enn egen bil, gjerne en liten bil. Størst er faren når de skal ut på hovedveien fra sidevei eller parkere ved butikken. Kjører også bobil.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *