Hvem får bobilen ved en skilsmisse? Mann tapte i retten

Kanskje ikke et veldig trivelig tema, men nyttig for de det gjelder. Bobilverdens advokat Randi Munkeby har tatt for seg temaet skjevdeling av bobil etter en dom i Hålogaland lagmannsrett.

Hvem skal få bobilen ved en skillsmisse? Foto: Knut Randem.

Kan du reglene om skjevdeling? Før delte man hus og hytte. Nå må vi dele bobilen ved skilsmisse og arveoppgjør. Hus og hytte er gjerne finansiert ved lån og egenkapital. Vi bytter dem ikke så ofte og de beholder verdien. Med bobilen er det annerledes. De byttes ut og finansieres både ved innbytte av gammel bil, lån og egenkapital. I tillegg forringes verdien. Hvordan blir det med skjevdelingsretten?

Likedeling er hovedregelen ved skilsmisse og arveoppgjør
Ved skilsmisse og dødsfall skal ektefellenes formue deles. Som hovedregel skal ektefellers formue deles likt. Unntak gjelder for det en ektefelle eide da ekteskapet ble inngått, eller det en har mottatt i arv eller gave. Det kan kreves skjevdelt. Det vil si at det kan holdes utenfor delingen og ikke skal deles med den andre ektefellen ved i et oppgjør ved skilsmisse eller dødsfall.

Det følger av ekteskapsloven § 59 at verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv eller gave fra andre enn ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen.

Fra før ekteskapet, arvet eller mottatt som gave – kan skjevdeles
Loven stiller altså opp flere vilkår som må være oppfylt for at man skal kunne kreve skjevdeling. For det første må det være snakk om noe som ektefellen hadde før ekteskapet, eller det må dreie seg om arv eller gave. Den bobilen som ektefellen eide før han giftet seg, kan han kreve å holde utenfor ved en skilsmisse. Den som har arvet eller fått en bobil i gave, kan også holde den utenfor.

Advokat Randi Munkeby.

En viktig forutsetning er at bobilen fortsatt er i behold. Om man har solgt bobilen i løpet av ekteskapet og brukt opp pengene, har man altså ikke krav på skjevdeling.

Strenge krav til bevis
Videre krever loven at midlene klart kan føres tilbake til det man hadde før ekteskapet, arv eller gave. Om en av ektefellene har kjøpt en bobil for midler han hadde fra før ekteskapet eller for penger han mottok i arv eller gave, kan han kreve skjevdeling av bobilen. Så langt er det ganske enkelt og greit å vurdere om ektefellen skal ha rett til skjevdeling. Det er naturlig og føles gjerne rettferdig at en ektefelle skal kunne holde bobilen utenfor, når den aldri har vært en del av parets felles økonomi.

Problemet oppstår der bobilen har blitt sammenblandet med resten av midlene til ekteparet. Da vil en skjevdeling ikke synes like opplagt. Det er ikke så vanlig at man beholder den samme bobilen under hele ekteskapet. For mange har kjøp og salg av bobil blitt en naturlig del av livet. Man bytter ut bobilen etter hvert som den blir utslitt og man tilpasser bobilen etter behovet. Den bobilen man hadde da man giftet seg, har gjerne blitt byttet inn i en ny og dyrere bobil når delingen skal skje. Den nye bobilen er ofte ervervet ved innbytte av den gamle, men også ved lånefinansiering. Kanskje har ektefellene lagt inn penger i tillegg og byttet på å betale renter og avdrag på bobillånet. Hva skjer med skjevdelingskravet da?

Loven oppstiller et krav om at det skal være klart at midlene kan føres tilbake til det en hadde før ekteskapet, arv eller gave. Dette er et beviskrav. Den som skal få rett til å holde bobilen utenfor ved delingen, må kunne bevise at man hadde bobilen fra før ekteskapet eller mottok det i arv eller gave. Dersom det har skjedd veldig mange ombyttinger underveis, kan kravet gå tapt.

Hålogaland lagmannsretts vurdering
Hålogaland lagmannsrett behandlet en sak i november, som blant annet omhandlet krav om skjevdeling i en bobil som var blitt kjøpt under ekteskapet. Mannen hadde mottatt arv og satt pengene inn på konto. Året etter hadde han kjøpt en bobil, som senere var byttet inn i en ny bil. Det var klart at deler av kjøpesummen stammet fra arvede midler. Verdien av den nye bilen kunne altså klart føres tilbake til de arvede midlene. Problemet var at det som stammet fra arvede midler var blandet sammen med det ektefellene hadde sammen. Ettersom det hadde vært andre penger på den samme kontoen, var det uklart hvor mange av pengene som stammet fra arvemidlene og hvor mye som var fra likedelingsmidler.

Lagmannsretten la til grunn at skjevdeling forutsetter at det kan påvises en direkte ombytting mellom opprinnelige skjevdelingsmidler og de midler som var i behold. Hvis skjevdelingsmidlene er blandet sammen med likedelingsmidlene og det er tvil om hvilke verdier som er i behold, vil retten til skjevdeling være tapt. Det var ikke tilstrekkelig at verdien indirekte kunne føres tilbake til de arvede midlene. Selv om egenkapitalen for bobilen var betalt fra samme konto som arven ble satt inn på et år tidligere, kom lagmannsretten til at det ikke var dokumentert en tilstrekkelig klar og direkte sammenheng mellom beløpet som ble brukt til anskaffelsen og den arven ektefellen hadde mottatt.

Lagmannsretten fant at midlene var sammenblandet på en måte som gjorde at skjevdelingsretten var gått tapt. Ektemannen fikk dermed ikke rett til å holde bobilen utenfor delingen.

Tips hvis du skal kunne kreve skjevdeling?
Det beste tipset hvis du skal skjevdele bobilen? Bruk en egen konto. Ikke bland arven med resten av pengene. Kjøp gjerne bobil for arven, men ikke fall for fristelsen til å lånefinansiere mer enn det du har mottatt i arv.

Av advokat Randi Munkeby

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *