Advokaten: Selgers adgang til å rette mangler

Mye kan gå galt i en bobil. Advokaten skriver om forhandlers rett til å rette feil. Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

Mye kan gå galt i en bobil. Advokaten skriver om forhandlers rett til å rette feil. Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

Mange bobileiere opplever at feil og mangler viser seg i etterkant av bobilkjøpet. Det kan typisk være rustskader, fuktskader som har utviklet seg over tid, eller at registerreima ryker. I slike tilfeller vil det for kjøperen ofte være ønskelig med prisavslag eller hevning. Selgeren har imidlertid som hovedregel rett til å utbedre mangelen med mindre det vil utgjøre en ”urimelig ulempe” for kjøperen. Men hvor langt går egentlig selgerens rett til å rette?

Retting utgjør sammen med omlevering, den juridiske betegnelsen ”avhjelp”. Dette innebærer at mangelen enten blir utbedret, eller at kjøperen gis en ny og kontraktsmessig ytelse. Retting har en slags dobbeltstilling i kjøpsforhold. På den ene siden kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen for egen regning. På den annen side kan selgeren ha rett til å tilby retting. Den juridiske virkningen av at selgeren tilbyr retting, er at kjøperen ikke kan kreve andre misligholdsbeføyelser, eksempelvis prisavslag eller heving. Det sies at de andre misligholdsbeføyelsene suspenderes så lenge retting er aktuelt. Et spørsmål som gjerne oppstår i denne forbindelse, er i hvilke situasjoner selgeren ikke har en slik rett til å utbedre mangelen.

Selgeren vil for det første ikke ha adgang til å utbedre mangelen dersom vilkårene for retting ikke (lenger) er til stede. Dette skal forklares nærmere i neste avsnitt. For det andre vil selgerens retteadgang bortfalle dersom det foreligger enighet mellom partene om at retting ikke skal skje. For det tredje vil selgerens rettingsadgang bortfalle dersom rettingen ”ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at kjøperen har klaget over mangelen”, jf. kjøpsloven § 37. Det settes således en tidsmessig grense for selgerens adgang til å tilby retting. Dette innebærer at selgeren kan miste sin rett til å rette, dersom han er sen med å reagere i etterkant av kjøperens reklamasjon.

Når har selger rett til å foreta retting? – Vilkårene for rettingsadgangen
Utgangspunktet er at selgeren i alle kjøpsforhold har rett til å foreta retting, jf. kjøpsloven § 36. Når selgeren tilbyr retting, avskjærer som nevnt selgeren kjøperens øvrige misligholdskrav så lenge retting pågår. Dette utgangspunktet gjelder også i forbrukerforhold, jf. forbrukerkjøpsloven § 29 tredje ledd. En forskjell mellom forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven ligger imidlertid i at en forbruker kan velge mellom retting og omlevering. Dette innebærer at dersom forbrukerkjøperen krever omlevering, kan selgeren som utgangspunkt ikke avverge omleveringskravet med et krav om retting. Her gjelder det imidlertid et unntak dersom kravet om omlevering vil påføre selgeren ”urimelige kostnader”, jf. forbrukerkjøpsloven § 29 første ledd.

Advokat Randi Munkeby i Tønsbergadvokatene skriver for Bobilverden om aktuelle juridiske spørsmål knyttet til bobil.

Advokat Randi Munkeby.

Unntak fra selgerens rettingsadgang
Som vi har sett, er hovedregelen at selger har adgang til å rette mangler dersom han tilbyr dette. Men selgerens adgang til å rette mangler gjelder imidlertid ikke ubegrenset. I kjøpsforhold som reguleres av kjøpsloven, vil selgeren ikke ha adgang til å rette mangel dersom rettingen påfører kjøperen ”vesentlig ulempe” eller dersom det foreligger ”risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren”. I forbrukerforhold som reguleres av forbrukerkjøpsloven, vil selgerens rettingsadgang bortfalle dersom retting ikke kan skje ”uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren”. ,jf. forbrukerkjøpsloven § 30 første ledd.

”Vesentlig ulempe”?
Det sentrale for om selgeren har adgang til å rette mangel, er altså om retting vil være til ”vesentlig ulempe” for kjøperen. Hvorvidt det foreligger ”vesentlig ulempe” og følgelig tilstrekkelig grunnlag for å nekte utbedring, avhenger av en rekke faktorer.

• Kjøperens behov for tingen
I vurderingen av om det foreligger ”vesentlig ulempe”, er kjøperens behov for tingen helt sentralt. Det må vurderes hvorvidt selgerens retting vil medføre tap eller ulempe for kjøperen, som følge av at kjøperen må unnvære tingen mens reparasjon pågår. Selgeren kan i forbindelse med dette påvirke grensene for utbedringsretten, ved å stille til disposisjon et erstatningseksemplar i rettetiden. Et erstatningseksemplar naturligvis redusere kjøperens behov for tingen i reparasjonstiden.

• Tidsmomentet
Et annet sentralt moment er tiden som vil medgå til retting. Det følger av forbrukerkjøpsloven § 30 første ledd at retting skal skje ”innen rimelig tid”. Medfører rettingen at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen, har forbrukeren rett til erstatningsting, jf. forbrukerkjøpsloven § 30.

• Gjentatte utbedringsforsøk?
Et vanlig spørsmål er hvorvidt selgeren kan utføre gjentatte utbedringsforsøk for samme mangel. Løsningen på dette er litt ulikt regulert i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Etter kjøpsloven § 36, kan selgeren i prinsippet gjøre flere utbedringsforsøk innenfor det tidsrom selgeren har til rådighet for rettingen. Men her er det viktig å påpeke at selv om selgers utbedringsrett ikke er begrenset til ett forsøk, vil gjentatte og resultatløse reparasjoner i seg selv fort måtte ansees å være til ”vesentlig ulempe” for kjøperen. For forbrukerkjøperen er det lovfestet i forbrukerkjøpsloven § 30 at selgeren kun har anledning til å foreta to retteforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner.

• Kjøperens utlegg skal dekkes av selgeren
Etter forbrukerkjøpsloven § 30 og kjøpsloven § 36 første ledd kan ikke retting gjennomføres dersom det er en ”risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren”. Dette innebærer at dersom gjennomføring av rettingen forutsetter at kjøperen medvirker til reparasjonen, typisk ved å sende tingen og legge ut for transportomkostningene, skal det ikke foreligge noen risiko for at kjøper ikke får dekket sine utlegg av selgeren. Er det holdepunkter for at selgerens vilje eller evne til å betale tilbake er dårlig, kan kjøperen motsette seg retting. Kjøperen skal altså ikke være tvunget til å gjøre betydelige utlegg for en ukjent selger.

Av advokat Randi Munkeby

Del dette med andre:

  2 comments for “Advokaten: Selgers adgang til å rette mangler

  1. En artikkel skrevet av en advokat som tror at de fleste kjøpere/forbrukere kjenner de to forskjellige lovverkene med sine nedslagsfelt. Forfatteren burde opplyse i innledningen til artikkelen om når/hvor/hvorfor og hvordan h.h.v Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven slår inn. Slik som jeg leser artikkelen synes det å være valgfritt vilken lpv en skal forholde seg til, noe det absolutt ikke er.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *