Advokaten: Hva kan du klage på ved kjøp av ny bobil?

Noen vil heve kjøpet av ny bobil, men kan de alltid det? Foto: Knut Randem.

Noen vil heve kjøpet av ny bobil, men kan de alltid det? Foto: Knut Randem.

Å kjøpe bil hos forhandler kan gi økte rettigheter til å klage på feil og mangler. Når kjøperen er privatperson og selgeren er næringsdrivende, er det å regne som et forbrukerkjøp i forbrukerkjøpsloven. Loven kan også komme til anvendelse når forhandleren bare har opptrådt som mellommann mellom privat selger og kjøper.

Det er vanlig at selger tar forbehold om at bilen “selges som den er”. Hvis forbrukeren skal kunne reklamere i slike tilfeller, må bilen være i dårligere stand enn han med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf forbrukerkjøpsloven § 17.

Merk at ved “som den er-kjøp” mellom to privatpersoner vil det bare være grunnlag for å klage dersom bilen er “vesentlig dårligere”. Det skal altså mye mer til for å ha rett til prisavslag ved kjøp fra en privatperson enn når bobilen er kjøpt hos en forhandler.

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 15 første ledd at

Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.

Hvis det ikke følger noe annet av avtalen, skal tingen

a) passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til

b) svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper

Advokat Randi Munkeby i Tønsbergadvokatene skriver for Bobilverden om aktuelle juridiske spørsmål knyttet til bobil.

Advokat Randi Munkeby.

Utgangspunktet for vurderingen av om det foreligger en mangel er den normalforventningen kjøperen kan ha til bobilens egenskaper. Ved den konkrete vurderingen må ulike faktorer tas i betraktning, herunder særlige forhold ved produktet selv, markedsføringen og påregnelig bruk. Kjøpers forventning vil bygge på hva som er vanlig, og kravet til alminnelig god vare er innbakt i skjønnstemaet.

Eidsivating lagmannsrett behandlet en sak (LE-23705) hvor et ektepar hadde inngått avtale om kjøp av en ny bobil Hymer B 514, 2005 modell. Avtalt kjøpesum var 680 708 kroner.

Etter overleveringen oppdaget kjøperne etter hvert diverse feil ved bobilen som de reklamerte over til selger. Blant annet mente de at bobilen var helt ubrukelig fordi den ristet og slamret så fælt når den kjørte. Spørsmålet for lagmannsretten var om denne ristingen alene eller sammen med diverse andre feil, verdiforringelse som følge av foretatte reparasjoner samt de ulemper kjøperne var blitt påført ved rettingene – utgjorde grunnlag for heving av kjøpet og krav på erstatning for foretatte påkostninger, eventuelt om det var grunnlag for prisavslag.

Bilen ble prøvekjørt og undersøkt en rekke ganger uten at man fant årsaken til ristingen.

Lagmannsretten fant ikke at bobilen ristet mer enn det kjøperne måtte forvente ut fra typen bobil og uttalte at det ikke var bevist

en vibrasjon/risting ved kjøring ut over det som må aksepteres å ligge innenfor toleransegrensen for en bobil av denne aktuelle typen med et påbygd helintegrert karosseri. Det er ikke sannsynliggjort noen årsak til at det fortsatt skal vibrere og riste i rattet og i hele bobilen ved kjøring, slik de ankende parter anfører. Kjøretøyets spesielle oppbygning og konstruksjon gjør at det ikke er rimelig å forvente samme kjørekomfort og støynivå som i andre typer biler.

I retten ble det oppnevnt en bilsakkyndig som prøvekjørte bobilen, uten at han la merke til ristingen. Ifølge den sakkyndiges rapport absorberte bobilen en «masse veistøy» som kan virke irritabelt på fører på lang sikt, men han fremhevet at dette er «iboende egenskaper uten at det er noen teknisk feil ved bilen». Det ble foretatt teknisk undersøkelse på bukk av profesjonelt verkstedpersonell. Da ble det konstatert slitte foringer i forstillingen og at det ikke var montert riktig type dekk.

Den sakkyndige sa i retten at den påståtte vibrasjonen i bilen etter sin art ikke kunne knytte seg til annet enn dekk, felger, drivaksel, forstillingen samt innfestingen av denne. Det er klart at slitasje i foringer ikke er en kjøpsrettslig mangel, men en slitasje som følger av bruken. Drivakslene er byttet, og spissingen i forstillingen er justert.

Kjøperne hadde ikke i løpet av de to årene de hadde hatt bobilen, skiftet dekk og felger, slik det var anbefalt.

De sakkyndige greide ikke å avdekke at ristingen kom av feil ved bilen eller konstruksjonen.

Ut fra dette kom lagmannsretten til at ristingen ikke utgjorde en kjøpsrettslig mangel som ga kjøperne rett til heving eller prisavslag.

Av advokat Randi Munkeby

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *