Advokaten: Hva er bilen ansvarlig for?

Advokat Randi Munkeby i Tønsbergadvokatene skriver om aktuelle juridiske spørsmål knyttet til bobil.

Advokat Randi Munkeby.

Dersom bilen gjør skade, er bilens forsikringsselskap ansvarlig for de tap som skaden påfører. At bilen har ansvar for kollisjoner når den kjører, er klart, men hvilket ansvar har bilen når den står stille? At bilen forårsaker skader når den står stille kan være særlig aktuelt for bobiler, som ofte er i mye bruk selv når de er parkert.

Etter bilansvarsloven § 4 er bilens forsikringsselskap ansvarlig for alle skader som bilen “gjer”. Et typisk eksempel er at man blir påkjørt av en bil som kommer kjørende. Det kreves ikke at motoren er i gang. En bil som løsner og triller av gårde, er like ansvarlig for de skader den påfører. Likevel er det ikke bare ved kollisjoner bilansvaret kommer til anvendelse.

Etter loven kan også biler som er parkert bli ansvarlig for skaden. I forarbeidene til loven har lovgiver uttalt:

Selv om et parkert kjøretøy etter betingelseslæren blir årsak i logisk forstand til en skade, vil det i mange tilfelle falle unaturlig å tale om skadevolding i lovens forstand, dersom skaden verken kan tilskrives noe aktivt forhold på kjøretøyets side eller noen feil, svikt eller uregelmessighet ved kjøretøyet eller dettes anbringelse eller behandling.

Det må altså være noe ved bilen som gjør at skaden skjer. En fotgjenger som i ren tankeløshet vandrer rett inn i en bobil som er parkert, kan ikke holde bobilen ansvarlig for en kul i pannen. Noe annet er det om eieren av bobilen snubler i det han går ut av førerhuset.

Høyesterett behandlet i 2012 en sak hvor en tankbilsjåfør mistet fotfestet og ramlet ned fra stigtrinnet. Det var en og en halv meter ned til bakken og sjåføren svingte seg baklengs ut av døren. Høyesterett uttalte:

Dette innebærer at for skade ved av- og påstigning, som denne saken gjelder, vil det på den ene side være et sentralt moment om motorvognen har en utforming eller en høyde som innebærer at det er en høyere risiko enn normalt for personskade ved av- eller påstigning. På den annen side vil den skadelidtes egen opptreden kunne stå sentralt – om vedkommende har opptrådt på en slik måte at denne opptredenen fremstår som den sentrale årsaksfaktoren. Skyldes skaden forhold utenfor motorvognen, f.eks. glatt underlag, vil også dette etter omstendighetene kunne tale mot ansvar.

På grunn av høyden og utformingen på lastebilen ble forsikringsselskapet dømt til å erstatte skaden etter fallet. Det at sjåføren hadde opptrådt uforsiktig når han gikk ut av bilen, fikk dermed ikke betydning.

Erstatningsplikten omfatter enhver skade som har en noenlunde naturlig sammenheng med en motorvogns tilstand, egenskaper eller andre forhold. Skader som oppstår som følge av bruken av bilen, er dekket. Som eksempler kan nevnes fall fra stigtrinn, klemt finger i bildør, steinsprut, søleskvett, oljesøl og eksosforgiftning. Eksplosjonsfare faller under bilansvaret. Likeledes skader som skjer som følge av blending fra bilens lys eller røyk fra motoren.

Det kreves en viss årsakssammenheng mellom bruken av bilen og skaden. I rettspraksis heter det at bilen må ha vært så vidt vesentlig i årsaksbildet at det er naturlig å knytte ansvar til den. Hvis passasjerene i bilen blir truffet av en stein som faller ned på bilen, vil det ikke være bilens ansvar.

Det går en grense mot lossing og lasting av bilen. Skader som blir påført ved bæring og stabling av bagasje i bobilen er ikke dekket under bilens ansvarsforsikring.

Lurer du på om du har en skade som er omfattet av bilansvaret, er du velkommen til å ta kontakt.

Av advokat Randi Munkeby

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *